Algemene verkoopvoorwaarden VCS Video & Conferencing Solutions NV/SA

1. Administratiekosten : bestellingen onder de 1000 Euro worden verhoogd met 50 Euro. Idem voor de transportkosten.

2.Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst noch tot enige eis van schadevergoeding of prijsvermindering.

3.Eigendomsvoorbehoud: alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper VCS tot op het ogenblik van de volledige betaling van het faktuurbedrag, rente en bijhorende kosten. De koper verbindt zich ertoe de geleverde goederen totdat ze volledig betaald zijn niet te vermengen met andere goederen noch ze te vervreemden. Een verdere verkoop, vooraleer integrale betaling is tussengekomen, is slechts mogelijk mits de toelating van VCS. Het leveringsobject kan niet verpand worden noch in bezit gegeven worden. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor onze goederen en is aansprakelijk bij eventueel verlies. Alle leveringen kunnen opgeschort worden in geval van wanbetaling. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot uitstel van betaling, een besluit tot liquidatie in geval van overlijden van de klant, alsook in geval van ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, zullen wij het recht hebben het order of dat gedeelte ervan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het door ons geleverde, indien en voor zover er nog fakturen voor openstaan, als onze eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies of schade.

4.Betalingen en nalatigheidsintrest: al onze facturen zijn steeds kontant betaalbaar tenzij anders bedongen op de voorzijde. Ingeval van niet betaling op de vervaldag zal op het faktuurbedrag een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% en dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van artikel 1146 B.W.

5.Prijzen: onze prijzen zijn taks niet inbegrepen.

6.Offertes: behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding worden onze offertes zonder verbintenis gedaan en kunnen op elk ogenblik worden herzien.

7.Levering en risico’s: de levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagruimte. De goederen reizen steeds op risico van de koper/huurder, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden worden.

8.Klachten en terugzendingen: andere klachten dan die welke verborgen gebreken beogen, worden niet erkend indien de goederen werden behandeld, indien de koper een of ander werk aan de goederen heeft uitgevoerd zonder de goedkeuring die schriftelijk en van tevoren door onze vennootschap werd gegeven of indien de klachten niet schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering ter kennis van de verkoper werden gebracht. Anderzijds behoudt de verkoper zich het recht voor te kiezen tussen de vervanging van de terecht geweigerde goederen en de terugbetaling van de aankoopprijs.

9.Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van onze onderneming. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden door de verkoper. De teruggezonden goederen reizen, hoe het ook zij, op risico van de koper en zullen franco aan onze vestiging verstuurd worden.

10.Alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd in geval van betwisting.

11.Huurperiode: de zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste 1 dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij de verhuurder afgeleverd worden, tenzij verhuurder hiervan bij schriftelijke overeenkomst of mondelinge afspraak wenst af te wijken.

12.Aflevering door huurder: de zaken moeten door huurder op het vestigingsadres van verhuurder worden afgehaald en daar worden teruggebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of middels mondelinge afspraak anders is overeengekomen, uiterlijk op de datum als vermeld in de huurovereenkomst. Door het enkele feit van niet aflevering op die datum zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de huurder is alsdan, onverminderd zijn andere verplichtingen, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt terugbezorgd, vermeerderd met 20%. Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot huur voor een bepaalde periode ontlenen.

13.Annulering: annuleren van het huren van zaken dient te gebeuren ten laatste 48 uur voor het tijdstip waarop het huurcontract in werking treedt, middels een ter post aangetekend schrijven. Ingeval van annulatie binnen de voorziene termijn is de huurder een vergoeding verschuldigd t.b.v. 50% van de overeengekomen huurprijs. Indien de annulatie gebeurt minder dan 48 uur voor de inwerkingtrede van de huurovereenkomst, is de volledige huurprijs verschuldigd.

14.Het is de huurder ten stelligste aangeraden de gehuurde zaken te testen alvorens ze in gebruik te nemen. Indien tijdens een huurperiode niet wordt gereclameerd omtrent het niet of niet goed functioneren van de gehuurde zaken binnen 24 uur na het afhalen ervan en middels een ter post aangetekend schrijven, zullen geen klachten meer worden aanvaard en kan geen teruggave van de huurprijs worden gevorderd.

15.Verzekering: huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Verhuurder zal echter het verhuurde mede ten gunste van huurder verzekeren tegen verlies en beschadiging maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet of grove schuld van de zijde van de huurder, waardoor deze laatste aansprakelijk is. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan, door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet of grove schuld van de zijde van de huurder wordt(worden) beschadigd, geheel verloren gaat(gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt(worden) zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de huurder aan de verhuurder veschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. Verhuurder zal in ieder geval van uitkering van de verzekering van verhuurder het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan huurder in rekening brengen.